2 posts / 0 new
Last post
on07
on07's picture
Offline
Joined: 02/19/2021 - 16:57
My SubSynth Presets
80NS
80NS's picture
Offline
Joined: 03/12/2022 - 01:21
ON07-san, anata no purisetto

ON07-san, anata no purisetto pakku ga daisukidesu. Hoka no DAW kara mananda subete no tekunikku o tsukatte, tokutei no saundo o sakusei suru hōhō o oshiete itadakereba saiwaidesu.

RHOMBUS ARE AWESOME!